Metody léčby

Stanovení ovulačního optima - provádí se stanovením ovulačního období metodou močových testů (samovyšetřování), vyšetřením ultrazvukovým v ambulanci lékaře

  • podpora (indukce) ovulace – léčebná metoda využívající hormonální podpory (tabletové nebo injekční formy) k dosažení ovulace
  • řízená ovariální stimulace – vyšší dávky stimulujících hormonů vaječníku (injekční forma) určené k dozrání většího počtu vajíček v cyklu, je spojená s punkcí vaječníků a odběrem vajíček pro mimotělní oplození
  • Intrauterinní inseminace – nebolestivá ambulantní metoda zvyšující počet kvalitních spermií ve vnitřním genitálu ženy
  • mimotělní oplození - navazující většinou na řízenou ovariální stimulaci, k oplozování vajíček dochází spermiemi v laboratoři, získaná embrya kultivujeme v laboratorních podmínkách 48 – 120 hodin, a většinou jedno embryo přenášíme do dutiny děložní, zbytek kvalitních embryí je možno kryokonzervovat a uchovat pro pozdější použití

Klasické mimotělní oplodnění - IVF

U párů s dobrým spermiogramem, dostatečným počtem vajíček a nepřítomností imunologického faktoru neplodnosti je možno využít klasické mimotělní oplodnění. K získaným vajíčkům jsou přidány spermie partnera v dostatečné koncentraci. K oplodnění dochází spontánně, spermie vlastním pohybem docestuje k vajíčku a proniká dovnitř. Po 18 - 20 hodinách embryolog zkontroluje, zda došlo k oplození. To je charakterizováno přítomností dvou prvojader v cytoplasmě. Úspěšnost klasického mimotělního oplození se pohybuje mezi 50-70% v závislosti na kvalitě spermií a vajíček.

Metoda injekce spermie do vajíčka - ICSI

Mikromanipulační metodu ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie) je možné použít v těchto případech:

  • Nízká koncentrace spermií v ejakulátu
  • Snížená pohyblivost spermií
  • Operativní získání spermií (MESA/TESE)
  • Imunologická příčina neplodnosti
  • Opakované selhání oplodnění při IVF
  • Získání malého počtu vajíček

Embryolog za pomoci speciálního přístroje - mikromanipulátoru injekčně vpraví vybranou spermii s nejlepší pohyblivostí a morfologií přímo do vajíčka. Úspěšnost oplození dosahuje až 90%.

Metoda injekce vybrané spermie do vajíčka - PICSI

PICSI je modifikace metody ICSI, při které se k oplodnění používají pouze zralé spermie specificky vybrané vazbou na gel hyaluronanu. Hyaluronan je látka, která se přirozeně vyskytuje jako součást mezibuněčné hmoty obklopující spolu s kumulárními buňkami vajíčko a podílí se na vazbě vajíčko-spermie. V laboratorních podmínkách se spermie váže na hyaluronan ve speciálním gelu, odkud je pak spermie izolována a injekčně vpravena do vajíčka metodou ICSI.

Metoda PICSI eliminuje výběr nezralých spermií a tím snižuje riziko nízkého oplození, poruch vývoje embrya, poruch implantantace a riziko časných potratů.

Asistovaný hatching (AH)

Vyvíjející se lidské embryo je kryto tenkým obalem tzv. zona pellucida až do doby před nidací (uhnízděním v děloze), kdy musí embryo tento obal opustit. Je-li zona pellucida silnější nebo pevnější, embryo ji špatně opouští a může dojít k selhání implantace.

Asistovaný hatching je mikromanipulační výkon, při kterém je před přenosem embrya do dělohy narušený ochranný obal embrya, a je mu tak usnadněno vycestování z obalu, což je nutné pro implantaci embrya v děloze.

Asistovaný hatching zvyšuje šanci na úspěch u žen nad 35 let, při zesílené zona pellucida a v případech opakovaného selhání implantace.

Prodloužená kultivace

Součástí úhrady IVF zdravotní pojišťovnou je dvoudenní kultivace embryí. Na našem pracovišti je rutinně prováděna prodloužená kultivace embryí (3-5 dní po oplodnění). Tato metoda umožňuje rozlišit správně se vyvíjející embrya od embryí s pomalým nebo chybným vývojem, transferovat nejkvalitnější embryo s největším potenciálem implantace a zvýšit tak pravděpodobnost otěhotnění. O délce kultivace rozhoduje embryolog podle počtu a kvality embryí.

Embryotransfer – zavedení embryí do dělohy

Transfer embryí do dělohy se provádí zpravidla 2., 3. nebo 5. den po odběru vajíček. Rozhodnutí, který den kultivace je pro embryotransfer nejvhodnější, závisí na počtu a vývojových stadiích jednotlivých embryí. O počtu transferovaných embryí (1 nebo 2) rozhoduje pár po konzultaci s embryologem a lékařem. Doporučujeme provádět tzv. single embryo transfer (SET) = transfer jednoho kvalitního embrya. Zavedení vyššího počtu embryí zvyšuje riziko vícečetné gravidity.

Embryotransfer je nebolestivý výkon, podobá se běžnému gynekologickému vyšetření, provádí se bez celkové anestezie. Lékař zavádí embrya pomocí tenkého katetru do dělohy pod přímou ultrazvukovou kontrolou. Pacientka má možnost před zavedením vidět transferovaná embrya na monitoru. Po embryotransferu pacientka opustí naše centrum po dvou hodinách klidu na lůžku a je poučena sestrou o omezeních pro příští dny.

Kryoembryotransfer

Při kryoembryotransferu se na místo embryí získaných v přirozeném cyklu (tzv. čerstvých embryí) do dělohy zavádí rozmražená embrya, která byla z nějakého důvodu kryokonzervována. Po rozmražení a dvouhodinové kultivaci se zhodnotí kvalita embryí. Den transferu závisí na stádiu, ve kterém byla embrya mražena. Blastocysty se transferují v den rozmražení. Prvojádra, buněčná embrya a embrya ve stádiu počínajícího kompaktu se dále kultivují v kultivačních systémech a jsou transferována první, třetí nebo čtvrtý den po rozmražení. Kryoembryotransfer je možné provádět jak v nativním tak i ve stimulovaném cyklu.

Kryokonzervace – vitrifikace

Kryokonzervace je metoda mražení reprodukčních buněk a embryí v tekutém dusíku při teplotě -196 °C pro následné použití. Umožňuje díky speciálním médiím uchovávat reprodukční buňky po mnoho (i desítek) let.

Vitrifikace je moderní a šetrná technika kryokonzervace, jejímž principem je použití vysoce koncentrovaných roztoků kryoprotektiv (látky chránicí buňky před poškozením mrazem) v mrazícím mediu a následné prudké podchlazení buněk (rychlostí ≥1000°C/min) pod -150°C.  Vitrifikované buňky se do dalšího použití uchovávají v kontejnerech s tekutým dusíkem při -196°C. Tato metoda je vhodná pro mražení embryí i vajíček.

Kryokonzervace spermatu – před léčbou některými léky nebo zářením je vhodné zamrazit sperma do zásoby pro budoucí početí.  Zamražení spermatu je možné i z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo jako prevenci onemocnění či úrazu, který by mohl znemožnit počít dítě přirozeným způsobem.  Odebrané sperma se smísí s ochranným roztokem a je ochlazeno až na teplotu -196 stupňů Celsia. Z jednoho odběru spermatu lze získat asi 3 – 5 pejet. Pro následné provedení oplodnění se většinou použije 1 až 2 zamražené pejety.

Vitrifikace vajíček - metoda umožňující uchování vajíček ve zmraženém stavu pro pozdější použití při mimotělním oplození (IVF). Je určena pro ženy, které si chtějí zajistit dostatečné množství reprodukčních buněk pro budoucí použití z jakýchkoliv důvodů. Nejčastějším důvodem je onkologická léčba – chemoterapie, radioterapie a dále hrozící ovariální selhání. Zmrazí-li se vajíčka před léčbou, získají se vajíčka potřebná pro budoucí otěhotnění. Dalším důvodem pro vitrifikaci vajíček je neočekávaná absence spermií partnera při léčebném cyklu IVF. Je možné také požádat o vitrifikaci vajíček z důvodu, že žena momentálně nemá partnera a obává se ztráty plodnosti v budoucnu.

Vitrifikace embryí - embrya jsou zamražena v případě, jsou-li kvalitní a je-li jich více, než je obecně doporučováno a možno přenést v jednom cyklu, nebo pokud není transfer ve stimulovaném cyklu ze zdravotních důvodů vhodný. Po rozmrazení je asi 75% embryí vhodných k další kultivaci či transferu, 25% může být poškozeno mrazícím procesem či po rozmrazení nepokračuje v dalším vývoji. Zavedení embryí se provádí obdobně jako v případě standardního IVF.

Odběr vajíček – oocytů

Odběr vajíček je minimálně invazivní operační výkon, který se provádí ambulantně, v celkové anestezii. Odběr probíhá za 34 – 36 hodin po aplikaci hCG (Pregnyl).  Pod ultrazvukovou kontrolou se přes zadní klenbu poševní zavede k vaječníku jehla připojená k odsávacímu zařízení, pomocí které je z folikulů na vaječnících odsáta tekutina s vajíčky. Výkon trvá několik minut podle počtu ovariálních folikulů. Počet ovariálních folikulů a získaných vajíček závisí na individuální reakci tkáně vaječníků. V embryologické laboratoři jsou pod mikroskopem postupně vyhledána vajíčka z folikulární tekutiny a poté uložena do speciální kultivační misky v inkubátoru, který zabezpečuje vhodné prostředí pro další vývoj. Za dvě hodiny po odběru vajíček pacientka opustí v doprovodu naše centrum.

Chirurgický odběr spermií z varlat a nadvarlat

Jestliže ejakulát neobsahuje žádné pohyblivé spermie, je třeba přikročit k operativnímu získání obsahu nadvarlete nebo varlete. Výkon provádí urolog v celkové anestezii mikrochirurgickou technikou a lze ho uskutečnit na Urologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

Při odběru spermií metodou MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) je z kanálků nadvarlete pipetou odsáta tekutina, v které se vyhledávají spermie vhodné pro oplození vajíčka. Pokud nejsou spermie z odsáté tekutiny získány, provede se opět mikrochirugicky odběr drobného kousku kanálků nadvarlete - MESE (Microsurgical Epididymal Sperm Extraction).

V případě, že nejsou spermie v nadvarleti nalezeny, lze se pokusit o získání spermií přímo z varlete. Při metodě TESE (Testicular Sperm Extraction) je odebrán z varlete malý vzorek tkáně, ze kterého jsou následně v laboratoři extrahovány spermie. Modifikací této metody je TESA (Testicular Sperm Aspiration), při které jsou spermie z varlete odsávány pomocí tenké jehly. Část vzorku je odeslána na histologii, kde je pod mikroskopem zjištěn průběh spermiogeneze (zda jsou nebo nejsou přítomny spermie). Po odběru se tkáně uzavřou jemnými stehy.

Jsou-li ve vzorku nalezeny živé spermie, jsou následně použity pro oplození vajíček pomocí metody ICSI nebo mohou být zamrazeny a uchovány pro pozdější použití.

Kontinuální sledování embryí pomocí PrimoVision

PrimoVision umožňuje kontinuální sledování embryí během celé kultivace přímo v inkubátoru, kdy je za pomoci speciální kamery získán soubor snímků vyvíjejících se embryí.  Spojením snímků vznikne video znázorňující dělení buněk embryí, lze tak posoudit pravidelnost vývoje každého embrya a vybrat pro embryotransfer embryo s nejvyšší nadějí na úspěšnou implantaci a další vývoj až do porodu.

Tato metoda je vhodná v případě opakovaných neúspěšných cyklech IVF nebo časných potratech. Ne všechna oplozená vajíčka jsou schopna správného dělení - pokud první a druhé dělení buněk neproběhne pravidelně, nemůže být genetická informace rozdělena správně a taková embrya se dříve nebo později přestanou vyvíjet. Pouze asi polovina oplozených vajíček dosáhne stádia blastocysty, z nichž některé mohou mít odchylky v genetické informaci, které později způsobí zánik počínajícího těhotenství. Tato embrya pomůže odhalit systém Primovision, dle dostupných informací se při použití systému Primovision zvyšuje úspěšnost IVF až o 20%.

Intrauterinní inseminace IUI

Intrauterinní inseminace je nejjednodušší metoda asistované reprodukce užívaná k léčbě neplodnosti. IUI mohou využít páry, kde u žen dochází k ovulaci spontánně, v přirozeném menstruačním cyklu nebo páry, kde žena trpí poruchami ovulace. V tomto případě se inseminace provádí po indukci neboli vyvolání ovulace léky stimulujícími ovulaci. Podmínkou léčby je, aby žena měla průchodný alespoň jeden vejcovod a muž dostatečné množství pohyblivých spermií. Touto metodou se mohou léčit i páry, kde jsou u ženy prokázané protilátky proti spermiím, které představují překážku v cestě děložním hrdlem (imunologická příčina neplodnosti).

Výkon je prováděný ambulantně. IUI se skládá ze dvou základních kroků. První krok spočívá v promytí spermií, při kterém jsou pohyblivé spermie odděleny od semenné plazmy a tím dochází ke zvýšení jejich aktivity. Spermie jsou poté nasáty do tenké trubičky tzv. katetru. Katetr je zaveden hrdlem děložním do dutiny děložní, kam se spermie aplikují. Takto dojde k překonání překážky pro přirozený postup spermie a zvýší se pravděpodobnost početí.
 

Rizika asistované reprodukce

Vícečetná gravidita – v souvislosti s rozvojem asistované reprodukce vzrostla vyznamně rizika vícečetné gravidity.

V posledních letech však upřednostňujeme přenos jednoho kvalitního embrya a tím snižujeme tato rizika. Tento přístup podporují i zdravotní pojišťovny zvýhodněním svých klientů při úhradě eventuelně čtvrtého mimotělního cyklu.

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Komplikace spojená s řízenou ovariální stimulací pro mimotělní oplození. Dochází k ní ve 2-3 % případů a projevuje se zvětšením vaječníků, tvorbou volné tekutiny v dutině břišní, bolestmi v podbříšku, nevolnostmi, zvracením a ztíženým dýcháním.Léčba je při lehké formě ambulantní, v horších případech za hospitalizace. Při rozvoji syndromu embrya nepřenášíme do dělohy, ale vždy kryokonzervujeme a využijeme až po odeznění komplikace.

Rizika spojená s odběrem vajíček

Ojediněle dochází k reakci na léky užité při anestezii, vzácně ke krvácení vzniklém po odběru vajíček

Vaše problémy bereme vážně

Chceme je spolu s vámi začít řešit co nejrychleji. Do našeho centra můžete přijít maximálně do měsíce od objednání.

Objednat se u nás můžete i bez doporučení svého lékaře, a to buď telefonicky na čísle 585 853 178, e-mailem na ivf@fnol.cz nebo pomocí tohoto formuláře.

více informací »

Objednejte se

Mám zájem o:
 
 

Rychlý kontakt

 585 853 178